Disclaimer

Eigendomsclausule

Welkom op de website https://www.neolabo.be, welke eigendom is van NEOLABO BV

Contactgegevens:
Maatschappelijk zetel: Sluizeken 34 – 9620 Zottegem
Telefoon: +32 (0)9 364 51 10
E-mail: info@neolabo.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0422.252.579

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar jij je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Vertrouwelijkheidclausule

De informatie die via deze website (vb. e-commerce) wordt verspreid is strikt vertrouwelijk en mag niet meegedeeld worden aan derde partijen zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van NEOLABO.
Je hebt een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (e-commerce, tools…). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien je dergelijk paswoord hebt ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. Je licht NEOLABO BV onmiddellijk in als één van jouw paswoorden ter kennis komt aan anderen dan jijzelf, of indien je dergelijk paswoord hebt ontvangen van een partij verschillend van NEOLABO BV. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met jouw paswoord zal worden geacht door jou te zijn verricht. Indien NEOLABO BV reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan NEOLABO BV jouw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Clausule intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan NEOLABO BV of aan derden. De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.
Je verbindt je er onder meer toe om:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijk toestemming aan NEOLABO BV te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door je van de intellectuele rechten, andere rechten van NEOLABO BV of derden, verbindt jij je er toe NEOLABO BV of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van NEOLABO  of derdeBVn als gevolg van een inbreuk hierop.

Clausule beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. NEOLABO BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade (vb. virussen) die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van cosmetische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat NEOLABO BV hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitst advies.
NEOLABO BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Clausule in verband met automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van jouw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van jouw internetbrowser. Indien je tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht.

NEOLABO BV verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. NEOLABO BV verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een contactformulier, loginformulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker NEOLABO BV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van NEOLABO BV met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. Jouw elektronische contactgegevens kunnen door NEOLABO BV worden gebruikt voor direct e-mail marketing. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen inzake GDPR. De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot info@neolabo.be.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NEOLABO gratis de schriftelijke mededeling bekomen van jouw persoonsgegevens. Indien nodig kan je vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Clausule koppeling naar andere websites.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners van NEOLABO BV, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
NEOLABO BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.neolabo.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEOLABO BV. Het gebruik van deze sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door inline linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan NEOLABO BV, Sluizeken 34, 9620 Zottegem.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van NEOLABO BV gevestigd is, bevoegd.