Home » Merken ›

Privacyverklaring Sollicitanten

Privacyverklaring Sollicitanten

Privacyverklaring sollicitanten

Met huidig document wordt je geïnformeerd inzake de verwerking van je gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens van jou, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten  je hebt.

1. Identificatie en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Neolabo cvba (naam werkgever), met maatschappelijke zetel te Sluizeken 34 9620 Zottegem en ondernemingsnummer BE0422252579

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Identificatiegegevens
  • Contactgegevens
  • Familiale gegevens
  • Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken
  • Opleidings- en beroepsgegevens
  • Gerechtelijke gegevens (indien er wettelijke verplichting is om een uittreksel of een strafregister voor te leggen)

3. Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met je toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Jouw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij je jouw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van jouw gegevens. Je kan deze toestemming altijd intrekken.

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens als sollicitant zullen na afloop van de rekruterings- en selectieprocedure niet langer dan noodzakelijk en maximaal gedurende 3 jaar bewaard worden en dit uitsluitend met de bedoeling u te informeren van mogelijke geschikte toekomstige vacatures.

5. Ontvangers en doorgifte

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen jouw de persoonsgegevens gedeeld worden met andere vennootschappen (van de groep Neolabo cvba – CPB BVBA – Berso NV – Models on Mission BVBA) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Neolabo cvba verbonden zijn of met enige andere partner van Neolabo cvba.

Het verstrekken van je persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. Je bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien je de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en kom je niet in aanmerking voor aanwerving.

6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

Je hebt het recht om:

(1) Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

(2) onjuiste gegevens te doen verbeteren.

(3) in bepaalde omstandigheden te verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen.

(4) de verwerking van de persoonsgegevens die op jou van toepassing zijn te beperken

(5) de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

(6) bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Contact

Mocht je nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je je wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming privacy@neolabo.be.

Spreekt dit merk je aan?

Contacteer ons voor een afspraak en ontdek hoe wij het verschil kunnen maken!